Close
BOOKING
Tilbud/bestilling
Top Image
Last Next

Etikkplakat for Fjordbyen Innkvartering

Odd Jensrud og Ståle Gundersen med etikk-plakat for Fjordbyen Innkvartering AS.
– Vi er på lag med FNs mål for bærekraft. Det gjenspeiles i vår etikkplakat, sier Jensrud og Gundersen. 
Plakaten gjelder ikke utelukkende egne ansatte. – Den gjelder selsagt oss som selskap og alle som representerer oss eller er ansatt hos oss, men den gjelder også for dem vi samarbeidet med, sier Jensrud og Giundersen.

 

Her ser du hele plakaten:
 

Omfang

Etikkplakaten er styrende for valg vi gjør som selskap, som ansatte på veiene av selskapet og for leverandører av varer og tjenester der samarbeidet er basert på en skriftlig kontrakt.

Fjordbyen Innkvartering skal drives på en ansvarlig og bærekraftig måte. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss. Vi prioriterer helse og livskvalitet og skal være en pådriver for grønne løsninger. Våre handlinger skal være ansvarlig overfor kommende generasjoner.
 

FNs Global Compact

Vi skal drive i tråd med FNs Global Compact (bærekraft og business). Til grunn for våre etiske valg ligger menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og anti-korrupsjon. 
 

Menneskerettigheter

Vi støtter og respekterer vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi skal gjøre alt vi kan for å påse at vår drift og våre handlinger ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Vi har nulltoleranse for respektløs adferd, mobbing, diskriminering, trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Vi omfavner og fremmer en inkluderende kultur.

Vi tar sterk avstand fra alle typer trafficking og menneskehandel og aksepterer ikke prostitusjon. 
 

Arbeidsliv

Vi skal ha ordnede arbeidsforhold. Arbeidstid, lønn og godtgjørelser skal følge lovgivning og avtaleverk. Vi respekterer og bygger opp under organisasjonsfrihet og anerkjenner retten til å føre kollektive forhandlinger. Vi vil aktivt motarbeide alle former for tvangsarbeid, og gjøre alt vi kan for å avskaffe og forhindre barnearbeid og diskriminering i arbeidslivet.
 

Miljø

Vi forplikter oss til å beskytte miljøet og bidra til en mer bærekraftig verden. Våre miljøvalg skal være preget av «føre-var»-holdning. Vi ønsker å fremme økt miljøansvar og vil aktivt jobbe for å fremme utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.
 

Tilgjengelighet

Alle mennesker har lik verdi og like rettigheter. Det inkluderer også måten vi møter ansatte og gjester på. Alle skal behandles likt og tilbys like muligheter. 
 

Skatter og korrupsjon

Vi har nulltoleranse for unndragelser av skatt, toll og avgifter, samt bestikkelser og korrupsjon. Det omfatter underslag, hvitvasking, utpressing, svindel og favorisering av familie eller venner, inkludert fordeler og gaver som kan påvirke forretningsbeslutninger hos oss eller dem vi samarbeider med. 
 

Personvern (GDPR)

Vi samler inn og behandler personopplysninger om gjester, medarbeidere og kunder i tråd med EUS personvernforordning (GDPR). Konfidensiell informasjon lagres på en sikker måte og i tråd med personopplysningspolicyen som avtales med den enkelte ansatte, gjest eller besøkende. 
 

Åpenhet

Vår virksomhet skal drives med åpenhet og integritet. Vår etikkplakat skal følges. 
 

Varsling

Vi skal undersøke alle varsler om mistanke om og kjente brudd på etikkplakaten. Nødvendige tiltak skal iverksettes ut fra resultatene av undersøkelsene. Ingen som varsler i god tro skal oppleve negative konsekvenser.